Wednesday , 30 November 2016
Tin hót

Recent Posts

C??u h??i c??n bòn khi xét tuy??n ch??n b??a h??c.

18841-e9d28c8c9deebd419b0a950ff64d5cf4.jpg

c??u h??i mà thí sinh h??i nhi??u nh??t khi xét tuy??n ????i h??c 1. câu h??i muôn th??a 2. m??ng h??t 3. tr?? l??i B??n ??ang xem Th??ng tin s?? hóa ; tác ph??m C??u h??i c??n thi??t khi xét tuy??n ????i h??c. B??n quy??n sao chép báo Ohay TV ??i??n t??. – Chuyên trang tin t??c https://usohr.org ph??n ph??i ... Read More »

15 hi??u bi??t sai l??n bay ng????i H??i giáo

16432-a36e51156483650a61a96ec563a8af59.jpg

Các thành viên IS ????u là ng????i H??i giáo? Khi nói ????n nh??ng ng????i theo ????o H??i, có r??t nhi??u suy ngh?? ph?? bi??n ???? b?? ch??ng minh là hoàn toàn sai l??m. Nào, h??y cùng t??i khám phá nhé! 1. Ng????i H??i giáo s??ng ?? Trung ??ông. Ph??n l??n ng????i H??i giáo (kho??ng m??t t?? ng????i) s??ng ?? ch??u ... Read More »